ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ได้ดำเนินการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ปากแม่น้ำ จังหวัดเพชรบุรี และสมุทรสงคราม ตามโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศชายฝั่ง จำนวน 14 สถานี โดยทำการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน พร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำ ผลการสำรวจเบื้องต้นพบสัตว์น้ำ กลุ่มปลา 29 ชนิด กุ้ง 6 ชนิด ปู 5 ชนิด และสัตว์น้ำอื่นๆ 16 ชนิด รวมทั้งสิ้น 56 ชนิด