ข่าวประชาสัมพันธ์

จ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

จ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากปัญหาขยะทะเล เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมุ่งหวังให้เยาวชน ประชาชนรับทราบและตระหนักถึงปัญหาขยะทะเล รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับสัตว์ทะเลรวมถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี นายสมคิด  จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน มีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน ณ วัดบางตะคอย ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร