ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำมันดิน (Tar ball) บริเวณชายหาดจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ หาดค่ายพระรามหกและหาดปึกเตียน โดยทำการสุ่มวาง Line ขนานกับชายหาด พบก้อน Tar ball ขนาดเล็ก ในสถานีหาดค่ายพระรามหก ส่วนสถานีหาดปึกเตียน ไม่พบก้อน Tar ball ซึ่งตัวอย่างก้อน Tar ball ที่เก็บได้นั้นจะนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป