ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site) อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 10 สถานี ทำการศึกษาในช่วงน้ำลงต่ำสุด โดยเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดิน และหอยทะเล เพื่อศึกษาชนิดและความหนาแน่น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินตะกอน และตรวจวัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ผลการศึกษาอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ