ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างดิน และสัตว์ทะเลหน้าดิน บริเวณพื้นที่หาดเลนปากแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยการสำรวจประชากรและโครงสร้างของสัตว์ทะเลหน้าดิน (Benthic fauna) พร้อมทั้งนำตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้ มาจำแนกชนิด เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พืชและสัตว์ทะเลในท้องถิ่น โครงการศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)