ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 3-5 เมษายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ดำเนินการสำรวจชนิดและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลจากแหล่งธรรมชาติบริเวณจังหวัดเพชรบุรี พบหญ้าตะกานน้ำเค็ม (Ruppia maritima) 1 แหล่ง ได้แก่  บริเวณคูน้ำข้างนาเกลือ ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  นอกจากนั้นยังพบแหล่งหญ้าในพื้นที่หน่วยงานราชการอีก 2 แหล่ง ได้แก่ 1.) บริเวณบ่อพักน้ำ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ 2.) บริเวณคลองส่งน้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่าค่าความเค็มน้ำ 40.80-43.80 ppt และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.68-8.52