ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

วันที่ 1-10 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้ร่วมการสำรวจ
และตรวจสุขภาพวาฬบรูด้า บริเวณเกาะ Weizhou Island เมือง Beihai สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการวิจัยร่วมไทย-จีนด้านสภาพภูมิอากาศ และระบบนิเวศทางทะเล

 ผลการสำรวจและจำแนกประชากรรายตัว พบวาฬบรูด้าทั้งสิ้น 11 ตัว เป็นคู่แม่ลูก 3 คู่ และเป็นตัวเดี๋ยว​ 5 ตัว ผลการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้า พบความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี พฤติกรรม และการหายใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ พบวาฬที่มีไดอะตอมเกาะที่ ผิวหนัง 6 ตัว พบบาดแผล 2 ตัว และผิวหนังสุขภาพดี 3 ตัว

พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่อง การจำแนกวาฬบรูด้ารายตัวโดยการใช้ภาพถ่าย (Photo ID) การตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก การจัดการการท่องเที่ยวชมวาฬ และงานวิจัยอื่นๆ เช่น การสำรวจวาฬบรูด้าโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV งานวิจัยโลมาหลังโหนกในประเทศจีน งานวิจัยปะการัง สาหร่ายทะเลในพื้นที่เกาะ Weizhou Island การใช้โปรแกรมคำนวณจำนวนประชากร (Mark
and Recapture) เป็นต้น ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิดรูปแบบหรือเทคโนโลยี ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องระหว่างความร่วมมือ
ไทย-จีน เพื่อการศึกษา สำรวจ และอนุรักษ์ สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น