ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 24-26 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ (Ramsar Site) ทำการศึกษาเก็บตัวอย่างในช่วงเวลาน้ำลงต่ำสุด จำนวน 10 สถานี โดยการเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดิน และหอยทะเล เพื่อศึกษาชนิดและความหนาแน่น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินตะกอน และตรวจวัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำหรับตัวอย่างที่เก็บได้นำมาศึกษาและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ