ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ได้ดำเนินการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศชายฝั่ง จำนวน 7 สถานี โดยทำการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน พร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำ ผลการสำรวจเบื้องต้นพบสัตว์น้ำรวมทั้งหมด 48 ชนิด ดังนี้

     - สัตว์น้ำ กลุ่มปลา 28 ชนิด 
     - กุ้ง 8 ชนิด 
     - ปู 5 ชนิด 
     - สัตว์น้ำอื่นๆ 7 ชนิด