ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 3-7  มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดิน และหอย ในช่วงเวลาน้ำลงต่ำสุด เพื่อศึกษาชนิดและความหนาแน่น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินตะกอน และตรวจวัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พบค่าความเค็มของน้ำทะเล เฉลี่ย 14.6 ppt ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำทะเล เฉลี่ย 7.69 ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ เฉลี่ย 5.49 มิลลิกรัมต่อลิตร และจากการสำรวจชนิดและความหนาแน่นของหอย พบหอย 11 ชนิด ซึ่งพบความหนาแน่นของหอยหลอด 4 ตัวต่อตารางเมตร