ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 - 11 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ร่วมกับนักวิจัยจาก Xiamen University ออกปฏิบัติงานทางทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน

วันที่ 4 - 11 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ร่วมกับนักวิจัยจาก Xiamen University ออกปฏิบัติงานทางทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน

วันที่ 4 - 11 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ร่วมกับนักวิจัยจาก Xiamen University ออกปฏิบัติงานทางทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "Monsoon Onset Monitoring and its Social and Ecosystem impact (MOMSEI)" เพื่อเก็บตัวอย่างทางสมุทรศาสตร์ ในโครงการประเมินสภาวะพร่องออกซิเจนในน้ำ บริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบน