ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) สำรวจสัตว์ทะเลหายาก
และใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พบสัตว์ทะเลหายาก 3 ชนิด คือ 

1. โลมาอิรวดี (lrrawaddy dolphin : Orcealla brevirostris) ) 
แพร่กระจายบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน และชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 30 ตัว ในระยะ 5-15 กิโลเมตร   

2. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise : Neophocaena 
phocaenoides
) จำนวน 25-30 ตัว พบนอกชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม ในระยะ 12 กิโลเมตร  

3. วาฬบรูด้า (Bryde’s Whale : Balaenoptera edeni) เข้ามาอาศัย 
หากิน และเลี้ยงลูก บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ปากแม่น้ำบางตะบูน และนอกชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี 
ระยะห่างฝั่ง 10 –15 กิโลเมตร 

จากการตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) พบวาฬบรูด้าจำนวน 5 ตัว 
ได้แก่ เจ้ามีสุข แม่วันสุข
คู่แม่ลูกจำนวน 1 คู่ ได้แก่ 
แม่สดใสกับเจ้าสุขสันต์ และที่ไม่ทราบชื่อ จำนวน 1 ตัว 

สัตวแพทย์ทำการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าทั้งสิ้นจำนวน 5 ตัว พบว่า
ทุกตัวมีการเคลื่อนไหว การทรงตัว คุณภาพและอัตราการหายใจปกติ
และความสมบรูณ์ของร่างกาย (Body Condition Score: BCS) 
อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย BCS = 2.3) และพบรอยโรคบนผิวหนัง 
(Tattoo Skin disease: TSD)  ทั้ง 5 ตัว ซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตาม
สุขภาพวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกต่อไป