ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก จำนวนทั้งสิ้น 32 สถานี เป็นประจำทุก 4 เดือน ประกอบด้วย 12 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิน้ำ ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ความโปร่งแสง ตะกอนแขวนลอยในน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลาย ปริมาณสารอาหาร (ไนไตร์ท-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส) รวมทั้งคลอโรฟิลล์ เอ และแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำ ผลการติดตามตรวจสอบฯ ประจำปี 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) พบว่า ค่าเฉลี่ยสถานะคุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (จังหวัดสมุทรสาครถึงประจวบคีรีขันธ์) ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะดี รองลงมาสถานะพอใช้ ซึ่งพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังคือ ปากแม่น้ำท่าจีน เนื่องจากพบสถานะเสื่อมโทรมทั้งสองสถานี ปัจจัยที่ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมครั้งนี้มาจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำ และปริมาณสารอาหาร

ดาวน์โหลด

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 65