ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 26-31 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำรวจและเก็บตัวอย่างหอย และสัตว์ทะเลหน้าดิน ในช่วงเวลาน้ำลงต่ำสุด เพื่อศึกษาชนิดและความหนาแน่น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินตะกอน และตรวจวัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พบค่าความเค็มของน้ำทะเล เฉลี่ย 22.98 ppt ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำทะเล เฉลี่ย 7.94 ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ เฉลี่ย 6.41 มิลลิกรัมต่อลิตร
 ผลการสำรวจชนิดและความหนาแน่นของหอย พบหอย 9 ชนิด โดยสำรวจพบหอยหลอด (Solen  sp. ) มีความหนาแน่น เฉลี่ย 7 ตัวต่อตารางเมตร