ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล พื้นที่อ่าวไทยตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล  พื้นที่อ่าวไทยตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

ดำเนินการติดตามตรวจสอบปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลพื้นที่อ่าวไทยตอนบน รวม 16 สถานี (รูปที่ 1) ปีละ 2 ครั้ง (ฤดูแล้ง และฝน) พบว่า ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลทุกสถานีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)

ดาวน์โหลด

ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล พื้นที่อ่าวไทยตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 51