ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจพื้นที่กรณีพบก้อนน้ำมัน (Tarball) พื้นที่หาดหนองเสม็ด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำรวจพื้นที่กรณีพบก้อนน้ำมัน (Tarball) พื้นที่หาดหนองเสม็ด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำรวจพื้นที่กรณีพบก้อนน้ำมัน (Tarball) มีสีดำ ลักษณะข้นเหนียว กระจายประปรายเป็นหย่อมๆ บริเวณแนวน้ำขึ้นสูงสุด เป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร บนพื้นที่หาดหนองเสม็ด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เจ้าหน้าที่ตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำภาคสนาม พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ และไม่พบคราบน้ำมันและไขมันลอยที่ผิวน้ำ สำรวจเพิ่มเติมพื้นที่หาดแหลมสน และหาดบ้านกรูด ไม่พบก้อนน้ำมัน

ทั้งนี้ จะประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งตัวอย่างนำไปวิเคราะห์ตัวอย่างกัอนน้ำมันต่อไป