ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวบต.ศึกษาชนิดและปริมาณขยะทะเล

ศวบต.ศึกษาชนิดและปริมาณขยะทะเล

วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ดำเนินการศึกษาชนิดและปริมาณขยะทะเลบริเวณหาดค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี และหาดอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งศึกษาความลาดชันของชายหาด (beach profile) เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างขยะบริเวณหัวหาด กลางหาด และท้ายหาด บริเวณละ 100 เมตร และคัดแยกขยะตามแบบบันทึกข้อมูลของ ICC ในพื้นที่เฉลี่ย 100 ตารางเมตร คัดแยกยี่ห้อ  (branding) ของขยะพลาสติก 7 ประเภท ที่จะถูกห้ามใช้ในประเทศไทย จากการศึกษา พบขยะประเภทพลาสติกบาง แก้วน้ำพลาสติก ขวดแก้ว  ขวดพลาสติก และฝาขวดพลาสติก เป็นต้น มีทั้งขยะที่สามารถระบุได้และไม่สามารถระบุเครื่องหมายการค้าและแหล่งผลิตได้โดยผลการศึกษาอยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการ