ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจการปนเปื้อนขยะไมโครพลาสติกในระบบนิเวศชายหาดอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

สำรวจการปนเปื้อนขยะไมโครพลาสติกในระบบนิเวศชายหาดอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างขยะไมโครพลาสติกในน้ำทะเล และตะกอนดิน เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของขยะไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในระบบนิเวศพื้นที่ชายหาดหาดทรายเม็ดแรก จังหวัดเพชรบุรี หาดหัวหิน และหาดคลองบางนางรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งศึกษาความลาดชันของแต่ละหาด ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการขยะพลาสติกในระบบนิเวศต่อไป