ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 20 สถานี โดยตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำพื้นฐาน และเก็บตัวอย่างน้ำทะเล เพื่อนำไปวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน้ำต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่
- สารอาหารในน้ำทะเล 
- แพลงก์ตอนพืช
- ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเล
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
 โดยรวมปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ ประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ยกเว้นบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร พบค่าออกซิเจนละลายน้ำค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้มีค่าเฉลี่ย ดังนี้
-อุณหภูมิน้ำ              27.7±0.5 °C
-ความเค็ม                26.6±3.4 ppt
-ความเป็นกรด-ด่าง   7.81±0.2 
-ออกซิเจนละลายน้ำ  5.5±1.5 mg/l