เอกสารเผยแพร่

สื่อเผยแพร่ด้านสมุทรศาสตร์

คุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ...

เบนทิคไดโนแฟลกเจลเลต สกุล Ostreopsis, Prorocentrum และ Gambi..

เบนทิคไดโนแฟลกเจลเลต บริเวณเกาะริ้นและเกาะจาน จังหวัดชลบุรี ..

ขยะทะเลที่พบบริเวณชายหาดจังหวัดชลบุรีและเพชรบุรี ปี 2557

คุณภาพน้ำทะเลปากน้ำแม่กลอง 2557

คุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง ปี 2557

คุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2557

ชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในอ่าวไทย 2555

การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืช Gymnodinium catenatum บริเวณชาย..

การติดตามผลกระทบจากมวลน้ำจืด ปี 2554

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณชายฝั่..

การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำทะเลบริเวณชายฝ..

จำนวน 19 รายการ