เอกสารเผยแพร่

สื่อเผยแพร่ด้านสัตว์ทะเลหายาก

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวาฬบรูด้า คุณค่าที่ต้องเข้าใจ

ท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬเชิงอนุรักษ์ในอ่าวไทยตอนบน

สัตว์ทะเลหายากในน่านน้ำไทย

การตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าในถิ่นที่อยู่อาศัย Bryde's whale healt..

ภาระกิจกลุ่มงานสัตว์ทะเลหายาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ป..

การศึกษาการได้รับบาดเจ็บของโลมาฮาร์เบอร์ในแคลิฟอร์เนียเหนือจ..

การใช้เครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมติดตามการเดินทางของวาฬบรูด้า (..

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าในประเ..

13 ปี การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยตอนบน, มิถุนาย..

คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและเต่าทะเลในประเท..

อีเด็นน้อยกับทะเลแห่งความสุข, 2554

Little Eden and The Happy Sea, 2011

จำนวน 15 รายการ